ความฉลาด ที่ควรรู้

การประเมินความฉลาด มีตัวแปรความฉลาดที่คุณควรรู้เอาไว้ว่า ความสำเร็จในชีวิตย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนไฝ่หา หากเราจะไปให้ถึงจุดนั้นได้ หรือผลักดันใครซักคนให้ไปถึง ในทางจิตวิทยาได้ว่าเอาไว้ว่าจะต้องประกอบไปด้วยความฉลาด 6 อย่าง ที่เกี่ยวข้องกัน โดยหลักๆ คือความฉลาดทางปัญญา และความฉลาดทางอารม ส่วนที่เหลือเป็นองค์ประกอบเสริมที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

ความฉลาด ที่ว่ามีอะไรกันบ้าง มาดูกัน

Intelligence Quotient หรือ IQ ที่หลายๆ คนรู้จักกันดี หมายถึงความฉลาดทางสติปัญญา ที่เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ไม่ว่าการทำงานอะไรก็ตามล้วนแต่จะต้องใช้สติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ให้ออกมา คิดหาแนวทางที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานโดยการเรียนรู้ ฝึกอบรม และหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ทำนั้นอย่างชาญฉลาด

Emitional Quotient หรือ EQ ในปัจจุบันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในคนรุ่น Generation นี้ ซึ่งหมายถึงความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์ และยับยั้งชั่งใจตนเอง และแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการรอคอย และกฏเกณฑ์ระเบียบวินัยทางสังคม มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจอยากจะประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าและความเชื่อมันของตนเอง ซึ่งการมี EQ ที่ดีนั้นจะส่งผลดีต่อทั้งงานและเพื่อนร่วมงาน เพราะนอกจากจะได้งานที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นที่รักของทุกคนในองค์กรอีกด้วย

origami ชมรมนักพับกระดาษไทย อยากจะเอาไปสอนลูก พัฒนาด้าน ตรรกะกับจินตนาการ

มาถึง ความฉลาดด้านที่ช่วยในการเสริมประสิทธิภาพให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จ อีก 4 ตัวที่เหลือ คือ

Adversity Quotient หรือ AQ เป็นความฉลาดในการแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่างๆ ได้ดี และพยายามหาหนทางแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากได้ด้วยตัวเองโดยไม่ย่อท้อง่ายๆ เปรียบเหมือนกับนักไต่เขาซึ่งต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างยิ่งยวดกว่าจะถึงยอดเขา ความฉลาดในข้อนี้เกิดได้จากการเลี้ยงดูในวัยเด็กด้วย หากถูกเลี้ยงดูโดยไม่ให้เขารู้จักกับความยากลำบากในการแก้ปัญหา เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะกลายเป็นคนไม่สู้ เจอปัญหาอะไรก็รู้สึกท้อถอยได้ง่ายๆ

Moral Quotient หรือ MQ ความฉลาดนี้หมายถึงความฉลาดทางคุณธรรมหรือจริยธรรม มีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์สุจริต กตัญญู เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีความเที่ยงตรง และมีธรรมมะในการทำงาน ซึ่งก็คือการมีอิทธิบาท 4 ซึ่งได้แก่ ฉันทะ มีความพอในและรักในงานที่ทำ วิริยะ มีความเพียรและความพยายาม จิตตะ มีความเอาใจใส่และเรียนรู้ ในการทำงาน และวิมังสา หมั่นทบทวนเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

Physical Quotient หรือ PQ เป็นความฉลาดทางพลานามัย มีความมั่นใจในการเคลื่อนไหว ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง นับเป็นอีกหนึ่งขั้นพื้นฐานที่ดีในการทำงาน หากใจพร้อมแต่กายไม่พร้อมก็ไม่สามารถทำงานให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นจึงควรหาเวลาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ดั่งผู้ที่มี PQ

อย่าปลูกฝังนิสัยฟุ่มเฟือย ตั้งแต่เด็ก

Social Quotient หรือ SQ ความฉลาดลำดับท้ายสุดและสำคัญที่สุดของมนุษย์ โดย SQ นี้จัดเป็นความฉลาดในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอาศัยอยู่ในสังคมและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน การสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้คนที่แวดล้อมในสภาพแวดล้อมต่างๆ กัน ย่อมเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้เราได้ทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้

ถึงตรงนี้พอจะมองเห็นถึงความสำคัญของ Q ทั้ง 6 ตัวกันแล้ว หากสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลัก ย่อมจะส่งผลให้การทำงานของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ เราจะมีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างแน่นอนทีเดียว

บล็อกของน้องแก้มหอม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในบล็อกพี่เปรม